466050917

Psykoterapeuttista keskusteluapua ja tukea voi tarvita erilaisissa elämän solmukohdissa ja halutessaan arvioida tai jäsentää omaa elämäntilannettaan. Aihepiirejä voi olla mm. masennus, ahdistuneisuus, elämän kriisitilanteet,itsetunto-ongelmat, syömishäiriöt, uupumus, menetykset ja pelkotilat.Ongelmat saattavat heijastua mm. ihmisuhteisiin, työelämään ja opiskeluun.

Psykoterapian tavoitteena voi olla myös lisätä kykyä tunnistaa ja käsitellä tunteitaan, sisäisiä ristiriitojaan ja mahdollisuuksiaan.Psykoterapiassa pyritään tekemään omaa sisäistä kokemusmaailmaa tietoisemmaksi ja ymmärrettävämmäksi.

Psykoterapian avulla on mahdollista eheyttää kokemusta itsestään ja luoda toimivampia ihmissuhteita ja siten parantaa hyvinvointia ja toimintakykyä kokonaisvaltaisesti.

Viitekehykseni on psykodynaaminen psykoterapia. Psykodynaaminen psykoterapia perustuu siihen, että menneisyys vaikuttaa ihmisen nykyiseen kokemusmaailmaan ja siten sillä on merkitystä nykyisten kokemistapojen kannalta. Psykoterapeuttisen työn pääpaino on nykyhetken tapahtumissa ja nykyisissä ihmissuhteissa. Psykodynaamisessa psykoterapiassa tarkastellaan tarvittaessa myös aikaisempiin kokemuksiin liittyviä kysymyksiä.

Oleellisinta psykoterapiassa on toimiva ja luottamuksellinen vuorovaikutus.

Tapaamistiheys vaihtelee yhdestä kahteen kertaan viikossa. Tapaamistiheys sovitaan asiakkaan kanssa psykoterapian alkaessa.Psykoterapiat ovat kestoltaan hyvin eripituisia. Psykoterapian kesto voi vaihdella 1-2 vuodesta useaan vuoteen.

Työotteeni on aktiivinen ja tukea antava osallistuminen vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa.